arithmetic-logic section nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arithmetic-logic section nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arithmetic-logic section giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arithmetic-logic section.

Từ điển Anh Việt

  • arithmetic-logic section

    (Tech) khâu số học và luận lý, khâu số lôgíc