aristolochia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aristolochia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aristolochia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aristolochia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aristolochia

    * kỹ thuật

    y học:

    cây nam mộc hương Aristolochia

Từ điển Anh Anh - Wordnet