arisarum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arisarum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arisarum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arisarum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arisarum

    tuberous or rhizomatous perennial herbs; mainly Mediterranean area

    Synonyms: genus Arisarum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).