arisaema nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arisaema nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arisaema giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arisaema.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arisaema

    tuberous or rhizomatous herbaceous perennials

    Synonyms: genus Arisaema

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).