arhus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arhus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arhus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arhus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arhus

    port city of Denmark in eastern Jutland

    Synonyms: Aarhus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).