argyroxiphium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argyroxiphium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argyroxiphium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argyroxiphium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • argyroxiphium

    small genus of Hawaiian spreading and rosette-forming shrubs

    Synonyms: genus Argyroxiphium

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).