argiope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argiope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argiope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argiope.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • argiope

    the type genus of Argiopidae; small genus of orb-weaving spiders

    Synonyms: genus Argiope

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).