ares nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ares nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ares giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ares.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ares

    (Greek mythology) Greek god of war; son of Zeus and Hera; identified with Roman Mars

    Similar:

    are: a unit of surface area equal to 100 square meters

    Synonyms: ar

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).