archosaurian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

archosaurian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm archosaurian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của archosaurian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • archosaurian

    of or relating to reptiles of the subclass Archosauria

    Similar:

    archosaur: extinct reptiles including: dinosaurs; plesiosaurs; pterosaurs; ichthyosaurs; thecodonts

    Synonyms: archosaurian reptile

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).