archilochus colubris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

archilochus colubris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm archilochus colubris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của archilochus colubris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • archilochus colubris

    a kind of hummingbird

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).