arc-welding head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arc-welding head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arc-welding head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arc-welding head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arc-welding head

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đầu hàn hồ quang