arc-suppression chamber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arc-suppression chamber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arc-suppression chamber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arc-suppression chamber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arc-suppression chamber

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    buồng triệt hồ quang