arborescent structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arborescent structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arborescent structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arborescent structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arborescent structure

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    kiến trúc dạng cây