araucaria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

araucaria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm araucaria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của araucaria.

Từ điển Anh Việt

  • araucaria

    /,ærɔ:'keəriə/

    * danh từ

    (thực vật học) cây bách tán

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • araucaria

    any of several tall South American or Australian trees with large cones and edible seeds