aramus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aramus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aramus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aramus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aramus

    genus of large brown long-billed wading birds found in warm swampy regions of the western hemisphere: courlan; limpkin

    Synonyms: genus Aramus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).