arachis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arachis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arachis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arachis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arachis

    * kinh tế

    lạc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arachis

    a genus of plants with pods that ripen underground (see peanut)

    Synonyms: genus Arachis