aq. com nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aq. com nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aq. com giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aq. com.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aq. com

    * kỹ thuật

    nước thông thường