apse (apsis) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apse (apsis) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apse (apsis) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apse (apsis).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apse (apsis)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chỗ tụng niệm (giáo đường)

    hậu cung