appreciative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

appreciative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm appreciative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của appreciative.

Từ điển Anh Việt

 • appreciative

  /ə'pri:ʃjətiv/

  * tính từ

  biết đánh giá, biết thưởng thức

  to be appreciative of music: biết thưởng thức âm nhạc

  khen ngợi, đánh giá cao, tán thưởng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • appreciative

  feeling or expressive of gratitude

  was appreciative of his efforts

  an appreciative word

  having or showing appreciation or a favorable critical judgment or opinion

  appreciative of a beautiful landscape

  an appreciative laugh from the audience