appoggiatura nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

appoggiatura nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm appoggiatura giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của appoggiatura.

Từ điển Anh Việt

  • appoggiatura

    /ə,pɔdʤə'tuərə/

    * danh từ

    (âm nhạc) nốt dựa

Từ điển Anh Anh - Wordnet