apophysis of ingrassias nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apophysis of ingrassias nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apophysis of ingrassias giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apophysis of ingrassias.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apophysis of ingrassias

    * kỹ thuật

    y học:

    cánh nhỏ xương bướm