apologetical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apologetical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apologetical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apologetical.

Từ điển Anh Việt

  • apologetical

    /ə,pɔlə'dʤetik/ (apologetical) /ə,pɔlə'dʤetikəl/

    * tính từ

    biện hộ, biện giải

    chữa lỗi, biết lỗi, xin lỗi