apodiform bird nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apodiform bird nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apodiform bird giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apodiform bird.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apodiform bird

    nonpasserine bird having long wings and weak feet; spends much of its time in flight

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).