apneic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apneic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apneic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apneic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apneic

    of or relating to apnea

    Synonyms: apnoeic

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).