aplysia punctata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aplysia punctata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aplysia punctata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aplysia punctata.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aplysia punctata

    Similar:

    sea hare: naked marine gastropod having a soft body with reduced internal shell and two pairs of ear-like tentacles

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).