apetalous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apetalous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apetalous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apetalous.

Từ điển Anh Việt

  • apetalous

    /ə'petələs/

    * tính từ

    (thực vật học) không cánh (hoa)

Từ điển Anh Anh - Wordnet