apatetic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apatetic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apatetic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apatetic.

Từ điển Anh Việt

  • apatetic

    /,æpə'tetik/

    * tính từ

    (sinh vật học) nguỵ trang