aortal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aortal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aortal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aortal.

Từ điển Anh Việt

  • aortal

    xem aorta

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aortal

    of or relating to the aorta

    Synonyms: aortic