anulus of conjunctive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anulus of conjunctive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anulus of conjunctive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anulus of conjunctive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anulus of conjunctive

    * kỹ thuật

    y học:

    vòng kết mạc