antistrophic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antistrophic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antistrophic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antistrophic.

Từ điển Anh Việt

  • antistrophic

    /,ænti'strɔfik/

    * tính từ

    (thuộc) hồi khúc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • antistrophic

    of or relating to an antistrophe