antipodean day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antipodean day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antipodean day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antipodean day.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antipodean day

    * kinh tế

    ngày đối cực