antineoplastic antibiotic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antineoplastic antibiotic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antineoplastic antibiotic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antineoplastic antibiotic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • antineoplastic antibiotic

    an antibiotic drug used as an antineoplastic in chemotherapy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).