antilock braking system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antilock braking system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antilock braking system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antilock braking system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antilock braking system

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hệ chống kẹp phanh