anticoincidence function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anticoincidence function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anticoincidence function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anticoincidence function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anticoincidence function

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hàm đảo trùng