anti-bacterial agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anti-bacterial agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anti-bacterial agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anti-bacterial agent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anti-bacterial agent

    * kinh tế

    chất diệt khuẩn