anthropology department nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anthropology department nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anthropology department giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anthropology department.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anthropology department

    the academic department responsible for teaching and research in anthropology

    Synonyms: department of anthropology

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).