antbird nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antbird nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antbird giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antbird.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • antbird

    any of various dull-colored South American birds that feeding on ants some following army ant swarms

    Synonyms: ant bird

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).