anoxic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anoxic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anoxic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anoxic.

Từ điển Anh Việt

  • anoxic

    xem anoxia

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anoxic

    relating to or marked by a severe deficiency of oxygen in tissues or organs