another nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

another nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm another giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của another.

Từ điển Anh Việt

 • another

  /ə'nʌðə/

  * tính từ

  khác

  another time: lần khác

  that's another matter: đó là một vấn đề khác

  nữa, thêm... nữa

  another cup of tea: một tách trà nữa

  another ten years: thêm mười năm nữa

  giống hệt, y như, chẳng khác gì, đúng là

  he is another Shakespeare: anh ấy thật cứ y như Sếch-xpia

  you will never see such another man: anh sẽ không bao giờ được thấy một người như thế nữa

  * đại từ

  người khác, cái khác; người kia, cái kia

  I don't like this book, give me another: tôi không thích quyển sách này, cho tôi quyển sách khác

  one way or another: bằng cách này hay bằng cách khác

  one after another: lần lượt người nọ sau người kia

  taken one another with: tính gộp cả cái nọ bù cái kia

  người cùng loại, vật cùng loại; người hệt như, vật hệt như

  you will never see much another: anh sẽ không bao giờ được thấy một người như thế nữa (một vật như thế nữa)

  one another

  lẫn nhau

  love one another: hãy yêu thương lẫn nhau

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • another

  any of various alternatives; some other

  put it off to another (or some other) day

  Synonyms: some other