anorexic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anorexic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anorexic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anorexic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anorexic

    a person suffering from anorexia nervosa

    Synonyms: anorectic

    suffering from anorexia nervosa; pathologically thin

    Synonyms: anorectic

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).