anorexia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anorexia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anorexia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anorexia.

Từ điển Anh Việt

 • anorexia

  /,ænou'reksi/ (anorexia) /,ænou'reksiə/

  * danh từ

  (y học) chứng biếng ăn, chứng chán ăn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • anorexia

  * kỹ thuật

  y học:

  chứng chán ăn, biếng ăn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anorexia

  a prolonged disorder of eating due to loss of appetite