anorectal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anorectal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anorectal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anorectal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anorectal

    * kỹ thuật

    y học:

    hậu môn - trực tràng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anorectal

    pertaining to the anus and rectum considered together