anomala nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anomala nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anomala giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anomala.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anomala

    genus of beetles whose grubs feed mainly on roots of plants; includes several pests of cultivated grasses

    Synonyms: genus Anomala

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).