annalist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annalist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annalist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annalist.

Từ điển Anh Việt

  • annalist

    /'ænəlist/

    * danh từ

    người chép sử biên niên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • annalist

    a historian who writes annals