angioma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angioma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angioma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angioma.

Từ điển Anh Việt

  • angioma

    /,ændʤi'oumə/

    * danh từ

    (y học) u mạch

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • angioma

    a tumor consisting of a mass of blood or lymphatic vessels