and-not gate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

and-not gate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm and-not gate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của and-not gate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • and-not gate

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cổng AND-NOT