anaplasm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anaplasm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anaplasm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anaplasm.

Từ điển Anh Việt

  • anaplasm

    * danh từ

    (sinh học) chất biến