amoxil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amoxil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amoxil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amoxil.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amoxil

    Similar:

    amoxicillin: an antibiotic; a semisynthetic oral penicillin (trade names Amoxil and Larotid and Polymox and Trimox and Augmentin) used to treat bacterial infections

    Synonyms: Larotid, Polymox, Trimox, Augmentin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).