ammobium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ammobium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ammobium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ammobium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ammobium

    any plant of the genus Ammobium having yellow flowers and silvery foliage

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).