amitriptyline hydrochloride nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amitriptyline hydrochloride nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amitriptyline hydrochloride giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amitriptyline hydrochloride.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amitriptyline hydrochloride

    Similar:

    amitriptyline: a tricyclic antidepressant drug (trade name Elavil) with serious side effects; interacts with many other medications

    Synonyms: Elavil

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).